Italy Sail Grand Prix | Taranto

Details to follow...